Nay tôi có thể đánh máy vào trong trang nầy của tôi . và đang chuẩn bị chờ gởi bài tới.