Keys   -   Lock    -   Safes

14341  Beach Blvd #C   Westminster ,   CA 92683

Complete      *****        Locksmith        *****         Service 

                      Locksmith Licensed & Insured

                                 714     837   2387

Over 40 years Experience Locksmith  career.

DEADBOLTS   INSTALLED

MASTERKEY        SYSTEMS.

-   Làm chìa có Transponder chip.

-  Thiết lập hệ thống Master Key.

-   Key alike mở cho nhiều khóa.

-   Lấy chìa gẫy trong ổ khóa ra.

-  Thay chìa mới nhưng vẫn không cần thay khóa mới.

 

Cám ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng và giao phó cho chúng tôi trông coi vấn đề an toàn cho quý vị.C