<<<Back to 

Huế Tính:     Tác Giả Tuấn Việt

Đáng lẽ không nên Viết:       Tác giả Tuấn Việt

Dùng lưỡi chó bó lưỡi bò.

Add Text Here...

Add Text Here...

Làm thế nào để chấm dứt trình trạng học sinh mang súng vào trường học